Photo Gallery > Shuso Ceremony 8-8-10 > img_4325.jpg